Cursos de Formación
Servicios

Buscador de cursos


 Area:

Modalidad:

 Tipo:

PROGRAMACIÓN CURSOS BONIFICABLES

- Segundo trimestre 2018 -

PLAN DE FORMACIÓN Y GESTIÓN DE BONIFICACIONES

TARJETA PROFESIONAL DE LA CONSTRUCCIÓN

- Para el sector del metal -

DUPLICADOS DE DIPLOMAS

¿Eres un centro de formación?

- Envíanos tu propuesta formativa junto con una descripción de instalaciones y medios -

Subscripció al Infoball

- Newsletter semanal con toda la información de cursos -

ANGLÈS B.2.A

Imprimir

OBJETIVO:
- Comprendre el sentit general, la informació essencial, els punts principals de la comunicació en anglès.
- Produir textos orals extensos, cohesionats, ben organitzats, clars i detallats, i adequats a l'interlocutor, a la situació i al propòsit comunicatiu.
- Escriure textos clars i detallats.
- Produir textos orals extensos, cohesionats, ben organitzats, clars i detallats, i adequats a l'interlocutor, a la situació i al propòsit comunicatiu, sobre una àmplia varietat de temes tant concrets com abstractes, així com defensar un punt de vista sobre temes generals o relacionats amb la pròpia especialitat, indicant els pros i els contres de les diferents opcions.
- Llegir amb un alt grau d'independència captant el sentit general, la informació essencial, els punts principals, els detalls específics i les opinions i actituds tant implícites com explícites dels autors, en una àmplia gamma de textos escrits extensos, ben organitzats, conceptual i lingüísticament complexos sobre temes tant concrets com abstractes, adaptant l'estil i la velocitat de lectura als distints textos i finalitats i utilitzant fonts de referència apropiades de forma selectiva, i comptar amb un ampli vocabulari actiu de lectura, encara que tingui alguna dificultat amb expressions poc freqüents.

Escriure textos clars i detallats, lingüísticament complexos en què es dona, transmet i intercanvia informació i idees sobre una àmplia varietat de temes relacionats, o no, amb els propis interessos i especialitat, o es defensa un punt de vista sobre temes generals, indicant els pros i els contres de les diferents opcions, o sintetitzant i avaluant informació i arguments procedents de diverses fonts.

DIRIGIDO A:
Tota personal que vulgui aprofundir a l'idioma.

DATOS GENERALES DEL CURSO:
FECHA INICIO: 16/09/2019
FECHA FINALIZACIÓN: 20/11/2019
HORAS: 60 H.
DÍAS SEMANA: Lunes, Miércoles
HORARIO: De 19:00h. hasta 22:00h.
Dias de clase en Septiembre: 16, 18, 25 i 30
Dias de clase en Octubre: 2, 7, 9, 14, 16, 21, 23, 28 i 30
Dias de clase en Noviembre: 4, 6, 11, 13, 18 i 20

CONTENIDO:
A. COMPETÈNCIES LINGÜÍSTIQUES
A.1 CONTINGUTS LEXICOSEMÀNTICS
1. VOCABULARI
- Vocabulari ampli i variat de les situacions i temes treballats en les seves variants formal i informal, llengua estàndard i registres familiars o professionals.
- Sintagmes lexicalitzats i seqüències estereotipades (To my mind, By and large, To the best of my knowledge)
- Ampliació de "col·locacions" d'ús freqüent amb certs verbs (elicit an answer, alleviate fears)
- Verbs amb una o dues partícules: expressions idiomàtiques (bring into force, instal·lacions per preparar one's heart on)
- Expressions idiomàtiques habituals (poke one's nose into), comparacions estereotipades reqüents (as ... as) i proverbis (A stitch in time saves nine)
2. FORMACIÓ DE PARAULES
- Formació de paraules per derivació i composició: augmentatius i diminutius.
- Noms compostos: nom + nom, verb + preposició.
- Famílies de paraules (competition / competitive / competitor / competeix). paraules que poden pertànyer a més d'una categoria gramatical. Nominalització d'adjectius (Clippings).
- Onomatopeies referides a animals (Purr, neigh, Croak).
- Sigles d'ús freqüent (DIY, VIP, UN).
3. SIGNIFICAT
- Reconeixement dels trets lèxics i definició de paraules. Reconeixement de la terminologia i abreviatures en diccionaris.
- Reconeixement del llenguatge figurat, de certs eufemismes o expressions de cortesia.
- Reconeixement del lèxic periodístic (axe, bid, clash), de certs vocables de "slang" (Dough, jerk)
- Reconeixement d'expressions aliterativas (chit-xat, flip-flops)
- Distinció entre el lèxic britànic i l'americà.
- Paraules pròximes que poden produir dificultat (exhausting / exhaustive)
- Falsos amics i interferències lèxiques freqüents (morale, eventually)

A.2 CONTINGUTS GRAMATICALS
En aquest nivell es revisen i s'amplien els continguts gramaticals dels nivells anteriors i es
introdueixen alguns aspectes nous per dur a terme les activitats i funcions
comunicatives d'aquest nivell.
1. ORACIÓ
- Oracions exclamatives: How + adjective + noun (How Astonishing a sight!)
- Oracions imperatives amb subjecte per emfatitzar
- Oracions desideratives: I wish, if only seguits de would i could; would rather / Sooner, I'd prefer.
- Ordre dels elements en cada tipus d'oració: Inversió de subjecte-verb amb adverbi o expressió adverbial negatius i amb determinades estructures oracionals (Had I known better)
- Ampliació de preguntes i respostes breus "Tag questions" i "Tag responses".
- Coordinació. Revisió d'altres formes d'expressar contrast o oposició: nevertheless, however, all the same.
- El·lipsi en oracions de participi: While (he was) at home, he kept Spitting on the floor.
- Absència de concordança: "there" en registre col·loquial (There 's hundreds of thugs in the streets). Concordança del verb en plural amb noms col·lectius entesos com grup d'individus (The audience were barfing out the moment he started speaking); i amb el verb en singular com unitat indivisible (The audience was enormous).
- Oracions impersonals amb verbs com believe, expect, Rumour, fear, hope, know, think, seem, appear: subjecte + verb passiu + infinitiu present o perfecte: He is believed to have written a new play. She is thought to be planning to begin a new project.
- Veu passiva amb construccions complexes: temps de perfecte, verbs modals + infinitiu simple o infinitiu perfecte, amb infinitiu passiu. Causatividad: have / get something done.
- Consolidació de les oracions de relatiu especificatives i explicatives. Ús i omissió de pronoms i en combinació amb preposició. Oracions de relatiu reduïdes (Participi en -ing / -ed: Una nova law has been passed, substituting the old one (which substitutes de old one).

- Estil indirecte: Repetició i transmissió d'informació, omissió de that. Interrogatives indirectes. Ordres indirectes: order, tell, ask + somebody + (not) to infinitiu.
- Canvis en l'estil indirecte: temps verbals, pronoms i expressions temporals; peticions, suggeriments, instruccions, consells indirectes.
- Revisió i consolidació de la subordinació adverbial: temporal, de lloc, final, causal, consecutiva, concessiva, condicional.
- Oracions condicionals amb will i would per expressar cortesia o èmfasi (If you will / would wait here, l'II see if Mrs Thorn is free), per expressar alguna cosa poc probable: inversió amb should, were to, have / had + -ed (Hadn't it been for her mother, Jane would have lost the train). Formes alternatives d'oracions condicionals: Supposing you lost your job, what would you do?
- Revisió i consolidació de les 'cleft sentences': It + be, what, all: It was the snow which made the landscape special, What really upsets em is his Unhealthy diet, All she asked for was a glass of water.
- Oracions de subjuntiu simplificades en activa i passiva amb suggest, urgeix, demand: He
demanded (that) the teachers 'rights (should) be Respected.

2. NOMS I ADJECTIUS
- Revisió i consolidació de noms singulars acabats en -s i noms plurals sense el morfema -s.
- Noms que s'usen només en plural (premises, wages, guts, folk), préstecs (fungus-funghi), irregulars (Louse / litzi, species / species)
- Ús del genitiu -s en expressions idiomàtiques (at arm 's lenth), titulars (Hollywood's studios
empty), en el grup nominal in a day or two's time), el doble genitiu amb -s (a work of Shakespeare's)
- El nom en construccions de partitiu: de qualitat, quantitat i mesura: loads, heaps, Dozens. Expressions quantitatives de noms abstractes: a piece of advice / information.
- Consolidació i ampliació de noms masculins i femenins. Tendència a la no diferència: siblings, firefighter, police officer, spokesperson.
- Consolidació i ampliació de la substantivació d'adjectius.
Adjectius i altres complements del nom
- Consolidació i ampliació de les característiques de l'adjectiu.
- Graus de l'adjectiu: ampliació i consolidació del comparatiu de superioritat, igualtat i
inferioritat i de les formes irregulars.
- Consolidació i ampliació dels adjectius relatius i absoluts: "agradables" i "non-agradables";
"Extreme".
- Adjectius en posició atributiva (chief, eventual, inner, Utter) o predicativa (ashamed, alike,
Pleased, ill). Excepcions en certs adjectius generalment utilitzats en posició predicativa (An extremely Pleased client).
- Canvi de significat de l'adjectiu en posició atributiva o predicativa (A perfect idiot / The day
was perfect). Posició exclusivament atributiva (sheer Arrogance) i exclusivament predicativa (attorney general).
- Consolidació de l'ordre dels adjectius en posició atributiva (A German industrial company,
Increasing financial Difficulties).
- Formes de complementar el superlatiu: by far (This year was by far the worst the company
has had).
- Adjectius modificats per adverbis: much, every bit es, somewhat, entirely, slightly.

3. DETERMINANTS
- L'article: ús amb noms comuns en posició atributiva (Susan considered Ben to be a fool) o amb adjectius amb referència abstracta (the good, the evil);
- Omissió de l'article en expressions idiomàtiques (leave town, face to face, at dawn); ús i omissió en gentilicis (a Dane / Danes / The Danish).
- Consolidació de l'ús de l'article amb noms propis (the Nile; the Himalayas).
- Possessius: consolidació en l'ús (Wash your hands; Eat your breakfast). doble possessió (A friend of mine). Posició amb own (A home of my own). Davant de -ing (I do not like his Staying with us).
- Revisió de interrogatius i exclamatius.
- Demostratius: reconeixement de l'ús de this en substitució de a / an (We met this wonderful
man in Bristol); valor díctic amb referència temporal o per emfatitzar o aclarir (Go and tell
him, this instant !; I did not pixen that, Tim).
- Revisió d'indefinits: a great / good many, Plenty of, a great / good deal of, far too much / many, far / a lot FEWER, far / a lot less.
- Revisió de fraccions i operacions matemàtiques bàsiques.
- Revisió de numerals: usos de 0 (nought, zero, nil, love).
- Revisió de decimals (1.8 = one point eight, 0.5 = point five).
- Revisió i consolidació davant de -ing:

4. PRONOMS
- Pronoms personals: consolidació i ampliació de funcions, posició, ús, omissió i concordança. Ús de she / her en casos especials (England is proud of her poets). ús de they, them, their amb el referent en singular (Has Anybody Brought their racket?), o per incloure masculí i femení (When the millionth visitor arriba, they'll be given a gift). ús de els pronoms personals amb imperatiu per emfatitzar (You shut up!).
- Revisió de pronoms reflexius i recíprocs (She made herself; they I'veu always looked after each other / themselves). Ús emfàtic i col·locació dels pronoms reflexius. (I myself would not take any notice / I would not take any notice myself).
- Revisió de pronoms interrogatius, relatius i numerals.

5. VERBS
- Nucli -verb- i complements d'acord amb el tipus de verb. Concordança verb - subjecte.
- Correlació d'accions i concordança de temps i modes. Correlació de temps en la transmissió d'informació.
- Consolidació dels temps verbals per expressar present, passat i futur. Consolidació en l'ús de les formes regulars i irregulars i els verbs modals.
- Formes per expressar present: present simple; diferències d'ús del present perfecte simple amb el present perfecte continu. Present simple per narrar un esdeveniment, en titulars de diaris i per explicar acudits.
- Formes per expressar passat: ús del passat simple en combinació amb el passat perfecte i el passat perfecte continu. Expressió del passat en el futur: will + infinitiu perfecte (Tomorrow they will have finished the task).
- Formes per expressar futur: futur simple, present simple. Futur continu i futur perfecte. Expressió del futur en el passat: passat continu o would / could / might.
- Verbs que no s'utilitzen en temps continus o "stative verbs" (I pixen you are not right).
- Ampliació i revisió de l'ús de l'imperatiu per a peticions, consells, advertències, oferiments, invitacions, imprecacions, depenent del context (mind the step, make yourself at home, go to hell). Reforç i ampliació de l'imperatiu negatiu (Let us not stay here longer ...).
- Verbs que canvien de significat al utilitzar-se en temps simples o continus (I'ma visitin mi grandma tomorrow. I see what you mean).
- Reforç i consolidació de l'ús dels modals i de les expressions que els substitueixen en alguns temps verbals. Altres maneres: dare, need, ought to.
- Infinitiu de present o de perfet, simple o continu. Després de verbs, adjectius, noms i adverbis (We can not afford to buy a new house. Relativity theory is not easy to understand. We accepted his Refusal to co-operate). Who, how, what, whether, where, when + infinitiu: (She wonders who to convidi). Infinitiu seguit de preposició (Mary needs a friend
to play with).
- Reforç dels usos més comuns del gerundi. Ús de gerundi amb l'article, altres determinants i després preposició. Verbs seguits de gerundi.
- Verbs seguits d'infinitiu o gerundi sense canvi de significat (advise) i amb canvi de significat (try).
- Subjuntiu: "Past subjunctive" amb valor hipotètic If, I'D rather, I wish, If only, Suppose (Just
suppose everyone were / was to give up esmòquing ...). Contrast d'estils (I wish he were / he was not married).
- Reconeixement del subjuntiu en expressions idiomàtiques (God save the Queen).
- Ús emfàtic de l'imperatiu amb do (Do sit down).
- Ús del participi en oracions passives (Most of the damage was caused by the floods. Did you see that boy being questioned by the police?).
- Ús del participi i d'oracions de participi amb certs verbs (see, hear, feel, watch, notice, smell). Substitució de subordinades de relatiu per participis de present o de passat (Can you see the man standing on the right?).
- Oracions de participi adverbials (Not knowing what to do, I telephoned the police = Because I did not know what to do).

6. ADVERBIS
Adverbis i locucions adverbials
- Consolidació en l'ús d'adverbis i locucions. Posició en l'oració.
- Expressió circumstancial de temps (monthly), lloc (indoors) i mode (deeply).
- Consolidació de l'ordre dels adverbis quan conflueixen diversos en la mateixa oració.
- Repàs i consolidació de formació d'adverbis amb terminacions: -ward (s), -doors, -hill, -ably, ibly, -ically.
- Usos de tregui i rather
- Adverbis i locucions adverbials negatius a principi d'oració (Hardly, Seldon, rarely, scarcely: Inversió.
- Adverbis que intensifiquen adjectius en grau absolut (absolutely, totally, completely, Utterly).
- Modificació de verbs (he spoke clearly enough), adjectius (awfully sorry, perfectly reasonable, deeply concerned) o altres adverbis (pretty soon, sota very many).
- Modificació de pronoms i determinants (nearly everybody, es many as sixty elements, roughly half their salary).
- Modificació de preposicions (since Lately, until later, before long).
- Reforç i ampliació de la gradació de l'adverbi (harder, more Happily) i irregularitats: less, better, worse, Farther, most, least, best, worst, Farthest, furthest.
- Intensificació de superlatius: The very best, It was by far the worst programme.
- Adverbis que indiquen afirmació (certainly, definitely, indeed, surely, for certain, for sure),
negació (either, never, at all), probabilitat o dubte (tregui, likely, maybe, perhaps, possibly,
presumably probably, supposedly)

7. ENLLAÇOS
Conjuncions i Locucions Conjuntives
- Coordinants: Reforç i consolidació.
- Subordinants: Reforç i ampliació.
- Temporals (while / when / on + -ing, whenever, es / so long as, by the time, [ever] since, whilst,
now [that]; causals (since, seeing that); consecutives (such + [adj] + noun + that, so + noun + adj. + that); finals (in order that, so that, sota as [not] to); concessives (even if / though, whereas, while, whilst, in spite of / despite, however, whatever, whoever, adj./adverb+as/though+subject+verb en oracions emfàtiques); condicionals (as / so long as, provided / -ing [that], unless, supposing [that]); justificatives (since, es, for); consecutives (Therefore, consequently, as a result).

PREPOSICIONS I POSPOSICIONS
- Reforç i ampliació de les preposicions i locucions prepositives per expressar estat o moviment (outside, inside, behind, in front of, opposite, under, beside, beyond, by, on, in, at; up, down, out of, off, through, along, towards, onto, amongst, within); per expressar temps (Through, throughout, over, during, up to, within).
- Insistència en els usos que generen més dificultat: diferències entre in, on i at. Les preposicions like i es.
- Altres preposicions i locucions prepositives: per, unlike, versus, out of, despite, owing to,
instead of.
- Ordre de les preposicions en l'oració: exclamatives, subordinades nominals, d'infinitiu i de relatiu. Locucions prepositives amb which i when en oracions de relatiu explicatives (In which casi, at which point, as a result of which).
- Ordre de les preposicions en oracions passives.
- Adjectius seguits de preposició: absent from, aware of, bad / good at, famous for, Grateful to, hooked to, interested in, keen on, missing from, Obsessed with, responsable for, shocked by, wrong about .
- Substantius seguits de preposició: effect on, access to, control over, contrast with, sympathy for, in disputi over, Quarrel with.
- Preposicions posposades amb verbs: comply with, blame on, boast about, result in, Apologize for, accuse of, remind of, distinguish from, protest against, insure against, argue about, attend to.
- Locucions prepositives: at first sight, in charge of, in the end, in comparison with, on average, on behalf of, on purpose, for the time being, with a view to, with regard to, without exception, under no circumstances.

A.3 CONTINGUTS ORTOGRÀFICS
1. Homòfons i homògrafs.
2. Estructura sil·làbica.
3. Ampliació i aprofundiment de les varietats estàndard britànica i americana.
4. Ampliació en l'ús correcte dels signes ortogràfics: punt i coma; cometes; punts suspensius.
5. Ús de majúscules, cursiva i subratllat
6. Abreviatures, sigles i símbols (selecció de les més importants).
A.4 Continguts fonètics i fonològics
1. Revisió general de sons i fonemes vocàlics i consonàntics.
2. Processos propis de la llengua que presenten més dificultat en la pronunciació.
3. Ús de la vocal neutra schwa i les formes febles.
4. Consonants sil·làbiques (realism, apple).
5. Processos fonològics: elisió, assimilació i epèntesi.
6. Accent d'intensitat: síl·labes tòniques en formes simples i en compostos.
7. Accent, ritme i entonació, patrons tonals de l'oració.
- Tons: tipus, reconeixement, producció i canvis. Patrons característics de certs tons vinculats a intencions comunicatives específiques: gratitud, amenaça, alegria, sorpresa, tristesa, ironia, etc.
- Patrons d'entonació per als diferents tipus de interrogatives: per preguntar, per confirmar informació, per demanar ajuda, ...
- Patrons d'entonació en diverses situacions de comunicació: per canviar de tema, per introduir un comentari, per remarcar contrast, ...

B. COMPETÈNCIES SOCIOLINGÜÍSTIQUES I SOCIOCULTURALS
Continguts sociolingüístics i socioculturals
En aquest nivell s'aprofundeix en el reconeixement i la comprensió de la diferència cultural, refermant així una consciència intercultural fonamentada en la consideració de les similituds i
diferències entre la cultura de la llengua d'estudi i la pròpia. Amb aquesta finalitat, els continguts
socioculturals s'aniran adquirint gradualment, integrats en el desenvolupament de les activitats
comunicatives.
A més, s'incidirà en aspectes com:
1. La selecció i ús de les salutacions de benvinguda, presentació i comiat, especialment en contextos formals.
2. La selecció i ús de les formes de tractament formal, informal i familiar.
3. Les convencions en el torn de paraula.
4. Fórmules de cortesia.
5. Refranys, expressions idiomàtiques i cites.
6. Diferències i apreciació de fórmules de registre i varietats geogràfiques


C. COMPETÈNCIES PRAGMÀTIQUES
C.1 Continguts funcionals
En el nivell avançat l'alumne haurà de consolidar i refermar les següents funcions comunicatives o actes de parla, utilitzant els exponents d'aquestes funcions més adequats per a cada context comunicatiu específic, en un registre tant formal com informal:
1. Funcions o actes de parla assertius, relacionats amb l'expressió del coneixement, la opinió, la creença i la conjectura: afirmar; anunciar; postil·lar; assentir; atribuir; classificar; confirmar la veracitat d'un fet; conjecturar; corroborar; descriure; desmentir; dissentir; expressar acord i desacord; expressar desconeixement, dubte, escepticisme, una opinió; formular hipòtesis; identificar i identificar-se; informar; objectar; predir; rebatre; rectificar; replicar; suposar, corregir. 2. Funcions o actes de parla compromissoris, relacionats amb l'expressió d'oferiment, intenció, voluntat i decisió: accedir; admetre; consentir; expressar la intenció o voluntat de fer alguna cosa; convidar; jurar; negar-se a fer alguna cosa; oferir alguna cosa; oferir ajuda; oferir-se a fer alguna cosa; prometre; retractar-se.

3. Funcions o actes de parla directius, que tenen com a finalitat que el destinatari faci o no faci alguna cosa, tant si això és al seu torn un acte verbal com una acció d'una altra índole: aconsellar; advertir; alertar; amenaçar; animar; autoritzar; donar instruccions; donar permís; demanar; denegar; desanimar; desestimar; dispensar o eximir algú de fer alguna cosa; dissuadir; exigir; intimidar; ordenar; demanar alguna cosa, ajuda, confirmació, consell, informació, instruccions, opinió, permís, que algú faci alguna cosa; negar permís a algú; persuadir; prevenir algú en contra d'alguna cosa o d'algú; prohibir; proposar; reclamar; recomanar; recordar alguna cosa a algú; restringir; sol·licitar; suggerir; suplicar.
4. Funcions o actes de parla fàctics i solidaris, que es realitzen per establir o mantenir el contacte social i expressar actituds respecte als altres: acceptar i declinar una invitació; agrair; atreure l'atenció; compadir; donar la benvinguda; acomiadar-se; expressar condol; felicitar; fer compliments; insultar; interessar-se per algú o alguna cosa; convidar; demanar disculpes; presentar-se i presentar algú; refusar; saludar.
5. Funcions o actes de parla expressius, amb els quals s'expressen actituds i sentiments davant determinades situacions: acusar; defensar; exculpar; expressar admiració, alegria o felicitat, estima o simpatia, aprovació i desaprovació, confiança i desconfiança, decepció, desinterès i interès, menyspreu, disgust, mal, dubte, escepticisme, esperança i desesperança, estima, insatisfacció, preferència, resignació, satisfacció, sorpresa, por, tristesa; lamentar; retreure.
C.2 CONTINGUTS DISCURSIUS
Un enfocament centrat en l'ús de l'idioma suposa considerar el text com la unitat mínima de
comunicació. En aquest sentit, perquè un text sigui vàlid, ha de ser coherent respecte al context en què es produeix o s'interpreta i ha de presentar una cohesió o organització interna que faciliti la seva comprensió i que reflectisca, així mateix, la dinàmica de comunicació en la que es desenvolupa.

COHERÈNCIA TEXTUAL:
Adequació del text al context comunicatiu.
1. Tipus i format de text.
2. Varietat de llengua.
3. Registre.
4. Tema. Enfocament i contingut: selecció lèxica, d'estructures sintàctiques i de contingut
rellevant.
5. Context espai-temporal:
- Referència espacial: ús d'adverbis i expressions espacials.
- Referència temporal: ús dels temps verbals, adverbis i expressions temporals.


TIPOLOGIA TEXTUAL
- Textos receptius escrits: Postals, cartes personals i correu electrònic; notes personals, invitacions, felicitacions; anuncis, fullets d'informació i comercials; receptes de cuina, cartes i menús; articles de premsa, agenda d'oci i cartellera de espectacles, horòscop, passatemps; entrevistes, lletres de cançons; textos literaris (Contes, narracions breus, faules, poemes); material elaborat pel / per la professor / a, pàgines web, instruccions.
- Textos receptius orals: Textos parlats, radiofònics, retransmesos per megafonia i gravats (contestadors); explicacions del professor / a i d'altres alumnes / es; converses d'àmbit personal, converses en llocs públics (botigues, consulta mèdica, punts d'informació ...); narracions d'esdeveniments, costums, processos, instruccions, debats i discussions, entrevistes breus, enquestes, anuncis, notícies, concursos, dibuixos animats, cançons.
- Textos productius escrits; postals, cartes personals i correu electrònic; notes i apunts personals; invitacions, felicitacions, petits anuncis, cartells informatius, instruccions, descripció d'objectes, llocs i persones, narracions d'esdeveniments, costums, processos; sol·licituds, formularis, impresos senzills que requereixin dades personals.
- Textos productius orals; converses d'àmbit personal, converses en llocs públics (botigues, consulta de / la metge, punts d'informació ...), narracions de esdeveniments, costums, processos; descripcions d'objectes, llocs i persones; instruccions.

COHESIÓ TEXTUAL:
Organització interna del text: inici, desenvolupament i conclusió de la unitat textual.
1. Inici del discurs: mecanismes iniciadors (presa de contacte, etc.); introducció del tema;
tematització.
2. Desenvolupament del discurs:
- Desenvolupament temàtic:
- Manteniment del tema: correferència (ús de l'article, pronoms, demostratius; concordança de temps verbals); el·lipsis; repetició (ressò lèxic; sinònims, antònims, hiperònims, hipònims, camps lèxics); reformulació; èmfasi.
- Expansió temàtica: exemplificació; reforç; contrast; introducció de subtemes.
- Canvi temàtic: digressió; recuperació de tema.
3. Conclusió del discurs: resum / recapitulació, indicació de tancament textual i tancament textual.
4. Manteniment i seguiment del discurs oral:
- Presa, manteniment i cessió del torn de paraula.
- Suport, demostració d'enteniment, petició d'aclariment, etc.
5. L'entonació com a recurs de cohesió del text oral: Ús dels patrons d'entonació.
6. La puntuació com a recurs de cohesió del text escrit: ús dels signes de puntuació.

PROBA DE NIVELL ABANS DEL INICI

LUGAR DE REALIZACIÓN :
ENAE, S.A. -
Muntanya, 1-5
(L'Hospitalet de Llobregat)

INSCRIPCIÓN :
ES CONFIRMARÀ LA PLAÇA TRES DIES ABANS DE L'INICI DEL CURS
*****SUBVENCIONAT****
“Accions realitzades dins del Contracte Programa promogut pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya"
"Sol·licitat per AEBALL/UPMBALL"

INSCRIPCIÓN FICHA ALUMNO

Una vez recibida la solicitud de inscripción, contactaremos para confirmarle la disponibilidad de plaza y solicitarle la documentación necesaria.

VolverAvda. Fabregada, 93, 1º 3ª, Esc. Derecha
08901 L'Hospitalet de Llobregat . Barcelona